ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO QUICK-STEP

Prosimy dokładnie przeczytać niniejsze zasady i warunki przed złożeniem zamówienia oraz zachować ich kopię oraz kopię zamówienia do wykorzystania w przyszłości.

 

1. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.1 Niniejszy sklep internetowy stanowi platformę sprzedaży wszystkich towarów przedstawionych za pośrednictwem naszej witryny. Ta witryna stanowi własność Unilin BVBA – prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą zarejestrowaną pod adresem 8710 Wielsbeke i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, zarejestrowanej w Belgia pod numerem 0405.414.072 (określaną dalej jako „my”). Aby uzyskać pomoc, prosimy skontaktować się z nami poprzez pocztę elektroniczną (adres: servicepl@unilin.com) lub telefonicznie (numer: +32 56 67 56 56).

 

1.2 Treść stron niniejszej witryny służy jedynie celom informacyjnym oraz jest przeznaczona do użytku ogólnego. Treść ta może ulec zmianie bez powiadomienia.

 

1.3 Po złożeniu zamówienia na towary reklamowane w naszej witrynie można wybrać sprzedawcę (określanego dalej jako „Partner realizujący zamówienie”), który dostarczy zamówienie lub u którego będzie można je odebrać (patrz warunek 4 poniżej). Szczegółowe dane dotyczące dostawy/odbioru zamówionych towarów zostaną dostarczone przez wybranego Partnera realizującego zamówienie.

 

1.4 Ponieważ wszystkie zamówienia mają postać ofert, podlegają one akceptacji przez wybranego Partnera realizującego zamówienie („Akceptacja”). Akceptacja jest dokonywana w momencie otrzymania potwierdzenia zlecenia pocztą elektroniczną od Partnera realizującego zamówienie. Przed dokonaniem Akceptacji Partner realizujący zamówienie nie będzie zobowiązany do dostarczenia/udostępnienia towarów do odbioru w ramach zamówienia.

 

1.5 Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy (patrz warunek 6 poniżej).

1.6 Należy pamiętać, że złożenie zamówienia poprzez niniejszą witrynę pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

 

1.7 Zastrzegamy sobie prawo do anulowania umowy, jeśli nie otrzymamy zapłaty za zamówione towary (zgodnie z warunkiem 3.1).

 

1.8 Niniejsze zasady i warunki nie wpływają na ustawowe prawa klienta wynikające z obowiązujących przepisów.

 

2. OPIS I CENA TOWARÓW

2.1 Opis głównych cech oraz cenę towarów można znaleźć w naszej witrynie internetowej.

 

2.2 Ceny poszczególnych towarów zawierają podatek, ale nie uwzględniają kosztów dostawy (chyba że stosowną informację zamieszczono w witrynie). Koszty dostawy zostaną doliczone do całkowitej należności i będzie można je zobaczyć z poziomu koszyka zakupów.

 

2.3 Dokładamy wszelkich starań, by ceny podane w witrynie były dokładne w czasie składania zamówienia. Jeśli w ciągu 14 dni od przyjęcia zamówienia wykryjemy błąd w cenie zamówionych towarów, użytkownik będzie mógł skontaktować się z działem obsługi klienta (numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej podano w warunku 1.1) lub powiadomimy użytkownika w możliwie najkrótszym terminie o produktach, których cena zawierała błąd. W takim przypadku udostępniamy następujące rozwiązania:

 

2.3.1 anulowanie zamówienia złożonego na towary, których cena zawierała błąd, i potwierdzenie zamówienia przy uwzględnieniu zmienionej ceny;

 

2.3.2 złożenie nowego zamówienia na inne towary;

 

2.3.3 anulowanie całego zamówienia; lub

 

Jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania oferty użytkownik nie wybierze jednego z proponowanych rozwiązań opisanych w warunkach od 2.3.1 do 2.3.3 powyżej, przyjmiemy, że wybrano rozwiązanie 2.3.3. i bezzwłocznie anulujemy zamówienie. W takim przypadku zwrócimy środki wpłacone z tytułu zakupu towarów, których cena zawierała błąd.

 

2.4 Aby uniknąć wątpliwości w sytuacjach braku dostępności wybranych towarów i zamówienia towarów alternatywnych lub potwierdzenia zamówienia towarów, których cena zawierała błąd, po cenie obowiązującej, przyjmuje się, że niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do zamówienia oraz dostawy towarów niezależnie od tego, czy zamówiono je poprzez witrynę internetową czy też w inny sposób.

 

3. PŁATNOŚĆ

3.1 Płatności za towary i dostawę można dokonać za pomocą karty kredytowej lub debetowej. Karta kredytowa lub debetowa zostanie obciążona w momencie złożenia zamówienia.

 

4. DOSTAWA/DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

4.1 Partner realizujący zamówienie dostarczy towary pod wskazany adres. Prosimy zatem o podanie adresu Partnerowi realizującemu zamówienie.

 

4.2 W witrynie podajemy przeciętny czas realizacji dostawy towarów. Prosimy pamiętać, że przeciętny czas realizacji podajemy szacunkowo i nie odpowiadamy za jego wydłużenie.

 

4.3 Dokładną datę dostawy poda Partner realizujący zamówienie. W każdym przypadku, o ile nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności, dostawa zostanie zrealizowana w rozsądnym terminie od daty Akceptacji.

 

4.4 Jeśli z powodów zależnych od Partnera realizującego zamówienie dostawa pod wskazany adres nie będzie możliwa, wówczas Partner realizujący zamówienie przekaże stosowną informację możliwie najszybciej.

 

4.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty ponoszone przez nabywcę z tytułu opóźnienia dostawy. W związku z tym odradzamy rezerwowanie terminu u monterów, zanim zamówione towary zostaną dostarczone.

 

5 RYZYKO / PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI

5.1 Odpowiedzialność za dostarczone towary przechodzi na nabywcę w chwili odbioru towarów z placówki Partnera realizującego zamówienie lub, w przypadku dostawy towarów przez Partnera realizującego zamówienie pod wskazany adres, od momentu fizycznego przejęcia towarów.

 

5.2 Prawo własności towarów zostanie przekazane na nabywcę w chwili otrzymania pełnej kwoty należnej za:

 

5.2.1 towary oraz

 

5.2.2 wszelkich innych kwot należnych wynikających z jakichkolwiek innych zobowiązań.

 

6. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

6.1 Nabywca ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnym czasie bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania towarów („Okres odstąpienia od umowy”).

 

6.2 Aby odstąpić od umowy, należy skontaktować się z działem obsługi klienta i powiadomić go o tym fakcie (numer telefonu podano w warunku 1.1). Należy pamiętać, że poprosimy o podanie szczegółowych informacji o zamówionych towarach (między innymi numeru zamówienia).

 

6.3 Po poinformowaniu nas o odstąpieniu od umowy telefonicznie wyślemy na podany adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą anulowanie umowy.

 

6.4 W razie odstąpienia od umowy po odbiorze towarów nabywca odpowiada za zwrot towarów Partnerowi realizującemu zamówienie na własny koszt oraz za pomocą własnego środka transportu – nie dotyczy to sytuacji, w której dostarczone towary były wadliwe lub niezgodne z zamówieniem. Zwracane towary wraz z opakowaniem powinny być w stanie nienaruszonym umożliwiającym ich odsprzedaż. Towary należy niezwłocznie przekazać do placówki/siedziby Partnera realizującego zamówienie (adres Partnera realizującego zamówienie znajduje się w Akceptacji) nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania nam decyzji o odstąpieniu od umowy zgodnie z niniejszym warunkiem.

 

Jeśli Partner realizujący zamówienie dostarczył towary pod wskazany adres, istnieje możliwość poproszenia Partnera realizującego zamówienie o odbiór towarów. Partner realizujący zamówienie powinien otrzymać informację o odbiorze towarów w ciągu Okresu odstąpienia od umowy; wówczas nabywca zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 GBP.

 

6.5 W ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania od nabywcy informacji o odstąpieniu od umowy, bez zbędnego opóźnienia, zwrócimy pełną kwotę zapłaconą przez nabywcę.

 

6.6 Jeśli towary nie zostaną zwrócone w sposób zgodny z niniejszymi zasadami i warunkami, obciążymy nabywcę kwotą odpowiadającą kosztom poniesionym przez nas z tytułu niezwrócenia towarów w należyty sposób; nie dotyczy to jednak sytuacji, w której nabywcy dostarczono towary wadliwe lub niezgodne z zamówieniem.

 

7. GWARANCJA

7.1 Gwarantujemy, że towary zakupione za pośrednictwem naszej witryny są zadowalającej jakości i że w rozsądnym zakresie są przydatne do celów, do realizacji których towary tego typu są ogólnie dostarczane.

 

7.2 W przypadku reklamacji otrzymanych towarów (np . z tytułu ich uszkodzenia / wad / niekompletności dostawy itp.) prosimy telefonicznie skontaktować się z działem obsługi klienta (numer telefonu podano w warunku 1.1). Po zgłoszeniu reklamacji rozpatrzymy ją w możliwie najkrótszym czasie, uwzględniając prawa konsumenta.

 

7.3 Dokładne informacje dotyczące gwarancji podano w naszej witrynie. Gwarancja ta nie wpływa na ustawowe prawa konsumenta.

 

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1 Nie odpowiadamy przed nabywcą za straty, uszkodzenia lub koszty dostarczenia towarów zamiennych, jeśli:

 

8.1.1 my, nasi pracownicy lub agenci nie naruszyli(śmy) obowiązku prawnego wobec nabywcy;

8.1.2 straty lub uszkodzenia nie stanowią racjonalnie możliwego do przewidzenia rezultatu takiego naruszenia;

8.1.3 wszelkie zwiększenie zakresu strat lub uszkodzeń wynika z naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy przez nabywcę;

8.1.4 takie straty lub uszkodzenia / koszt dostawy towarów zamiennych wynika z korzystania lub braku możliwości korzystania z witryny bądź jest związany z produktami zakupionymi lub pozyskanymi, otrzymanymi komunikatami, transakcjami zrealizowanymi poprzez witrynę lub wynikającymi z nieautoryzowanego dostępu do przesyłanych danych lub ich zmiany bądź dostępu do jakichkolwiek informacji zamieszczonych w niniejszej witrynie, nawet jeśli uprzedzono nas o możliwości wystąpienia takich szkód.

 

8.2 Podczas prac związanych z instalacją, montażem i konserwacją podłogi prosimy kierować się instrukcjami zamieszczonymi w naszej witrynie.

 

9. ZDJĘCIA

Zdjęcia produktów zamieszczono jedynie w celach poglądowych i mogą one odbiegać od rzeczywistego wyglądu towarów, co może być spowodowane ograniczeniami przeglądarki internetowej, ustawieniami aparatu fotograficznego lub ekranu itp. Zalecamy klientom obejrzenie towarów w siedzibie Partnera realizującego zamówienie lub próbek, które można zamówić poprzez naszą witrynę.

 

10. ZRZECZENIE SIĘ PRAW

Żadne zrzeczenie się (wyraźne czy dorozumiane) przez nas określonych praw wynikających dla nas z niniejszej umowy nie będzie oznaczać zrzeczenia się ich w przyszłości.

 

 

11. SIŁA WYŻSZA

Nie odpowiadamy za opóźnienia lub niewywiązanie się przez nas ze zobowiązań, jeśli będą one związane ze zdarzeniami lub okolicznościami od nas w racjonalnym zakresie niezależnymi – między innymi: klęskami żywiołowymi, strajkami, przerwami w pracy, wypadkami, działaniami wojennymi, pożarem, uszkodzeniem maszyn lub instalacji bądź brakiem lub ograniczeniem dostępności surowców naturalnych; w takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego przedłużenia czasu realizacji.

 

12. UNIEWAŻNIENIE POSTANOWIEŃ

Jeśli jakiekolwiek zastrzeżenia lub postanowienia zamieszczone w niniejszych zasadach i warunkach okażą się niewłaściwe, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania przez dowolny odpowiedni dla danej jurysdykcji organ sądowy, takie postanowienie zostanie uznane za nieważne, przy czym inne postanowienia pozostaną w pełnej mocy; oznacza to, że niniejsze zasady i warunki będą obowiązywać z wyłączeniem postanowień niewłaściwych, niezgodnych z prawem lub niemożliwych do wyegzekwowania.

 

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki sprzedaży towarów podlegają odpowiednim przepisom Zjednoczonego Królestwa / Irlandii oraz UE; wszelkie spory wynikające z umowy będą rozstrzygane zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Zjednoczonego Królestwa / Irlandii.

 

14 NASZE PRAWA DO WPROWADZANIA ZMIAN DO NINIEJSZYCH ZASAD I WARUNKÓW

14.1 Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian i modyfikacji do niniejszych zasad i warunków.

 

14.2 Nabywcę będą obowiązywać postanowienia oraz zasady i warunki ważne w dniu zamówienia towarów, chyba że wprowadzenie zmian do postanowień oraz zasad i warunków będzie wymagane przez prawo lub organ rządowy (w takim przypadku będą one mieć zastosowanie do wcześniej złożonych zamówień).

 

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE I MODYFIKACJE

Zastrzegamy sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania części tych zasad w dowolnym momencie według własnego uznania. Aby zapoznać się z najnowszą wersją niniejszych zasad, należy regularnie sprawdzać informacje zamieszczone w tej witrynie. Dalsze korzystanie z tej witryny po wprowadzeniu zmian w niniejszych zasadach oznacza ich akceptację. Nie będziemy jednak wprowadzać z mocą wsteczną zmian w wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych bez Państwa zgody.

 

Niniejsze zasady zostały utworzone i obowiązują od 15 stycznia 2013 roku.

 

Szanowni Klienci,
W tych trudnych czasach panującej epidemii związanej z koronawirusem, chcielibyśmy zapewnić, że zakupy w sklepach oferujących produkty Quick-Step są bezpieczne.
Wszystkim nam zależy na komforcie i bezpieczeństwie podczas dokonywanych zakupów, dlatego wszędzie stosowane są wszelkie środki prewencji, tj. maseczki, płyny do dezynfekcji, wydzielone strefy czy odpowiedni dystans.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w tym trudnym okresie niektóre kolekcje mogą mieć dłuższe okresy oczekiwania niż zwykle.